Condicions legals
* malaika, del suahili: Àngel

CONDICIONS GENERALS

 

1.Regulación jurídica aplicable

Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de celebració del contracte i , en defecte d'aquesta , al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la Llei estatal de condicions generals de contractació ( Llei 7 / 1998 , de 13 d'abril ) .

La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquesta web, fullet o en ofertes o apèndixs complementaris a aquest, suposa l'acceptació total de les presents condicions generals , que es consideren automàticament incorporades al contracte .

Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que constin en la documentació facilitada per la majorista .

El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en el mateix , per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals .

 

2.Organització

La realització tècnica dels viatges compresos en aquesta web ó fullet / oferta ha estat realitzada per MALAIKA VIATGES  S.L., amb domicili a Enric Grandos , 114 1º 2ª B – 08008 - Barcelona, CIF : B66197823, número de llicència : GC:3373 , telèfon : 9301 011 176 i correu electrònic : malaika@malaikaviatges.com o per empreses majoristes del sector que actuïn com els seus proveïdors.

 

3.Inscripciones i reemborsaments

* Quan el consumidor sol·liciti la inscripció en una determinada reserva , l'agència venedora es compromet a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d'acord amb el nombre de places disponibles i al període per al qual s'ha sol·licitat .

 * En el moment de la sol·licitud de la reserva , Maliaka Viatges, SL , a través de l'agència venedora , podrà reclamar al consumidor la bestreta d'una suma equivalent , com a màxim , al 30 % del preu del viatge la reserva demana. Si es confirma la reserva , la suma entregada s'imputarà al preu del viatge . Si el consumidor retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació , se li reintegrarà la suma dipositada , deduïdes , les despeses de gestió de Malaika Viatges,, SL , (50 € per persona ) , així com les despeses de gestió de l'agència venedora .

. * Si el consumidor sol·licita l'elaboració d'un viatge combinat a mida, l'agència podrà exigir la bestreta d'una quantitat econòmica per a la confecció del projecte . Si el consumidor accepta l'oferta de viatge combinat elaborada per l'agència , i aquesta pot confirmar els serveis que comprèn , la suma entregada s'imputarà al preu del viatge . Sempre que no pugui confirmar , l'agència haurà de retornar les quantitats lliurades pel consumidor . Si el consumidor retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació , se li reintegrarà la suma dipositada , deduïdes , les despeses de gestió de Malaika Viatges, SL , (50 € per persona ) , així com les despeses de gestió de l'agència venedora .

* En tots els supòsits anteriors , si l'agència no pot oferir el viatge sol·licitat , si això és possible , podrà oferir al consumidor la realització altre viatge , ja sigui d'anàloga o diferent naturalesa . Llevat que s'indiqui expressament el contrari , s'entendrà que l'agència manté aquesta nova oferta durant 24 hores . En aquests casos , la reserva es perfeccionarà si el consumidor accepta l'oferta dins d'aquest termini o del que expressament s'hagi establert .

* Un cop confirmada la reserva per part de l'agència , el consumidor haurà d'abonar un dipòsit corresponent al 40 % del preu del viatge o , si s'escau , completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a compte . Si el consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini raonablement breu que li fixi . En cas de no abonar aquest import en el termini requerit per l'agència , s'entendrà que el consumidor desisteix del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat 12 .

* El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega al consumidor dels títols de transport , bons de viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions que formen el viatge combinat . Si el consumidor no realitza aquest pagament , l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini que li fixi . Si no li fixa termini , s'entendrà que el pagament s'ha d'efectuar com a molt tard 7 dies abans de la sortida .

 

De no procedir al pagament del preu total en les condicions assenyalades , s'entendrà que el consumidor desisteix del viatge sol·licitat , sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat 12 .

 

4.Preu

Els preus dels viatges combinat són calculats en base als tipus de canvi , tarifes de transport , cost del carburant i taxes i impostos aplicables en la data de l'edició del programa /  web- fullet . En cas de circuits que incloguin dos o més països , el tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en la mateixa data .

 

El preu pot ser revisat fins 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el preu del carburant ), en les taxes o impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge , embarcament o desembarcament en ports i aeroports ) i en els tipus de canvi aplicats al viatge .

 

Quan l'agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i l'alça el preu del viatge combinat per motius diferents dels expressats en el paràgraf anterior , ho ha de notificar al consumidor al més aviat ( per escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada ) , a fi que pugui optar per acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o del contracte ( si aquest s'ha formalitzat ) .

 

5 . Prestacions

1 . Les prestacions i serveis que integren el viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor en el fullet o programa o web, així com de les indicacions relatives a aquesta informació que s'hagin realitzat en confirmar la reserva per part de l'agència venedora .

 2 . Tanmateix , l'agència organitzadora es reserva la possibilitat de modificar la informació continguda en el fullet / web abans de la confirmació de la reserv . Per a la seva validesa, els canvis en aquesta informació s'han d'haver comunicat clarament per escrit al consumidor .

 

6 . Allotjament

Llevat que s'indiqui una altra cosa en el fullet / web o es disposi en condicions particulars :

 

a) En relació amb aquells països en els quals hi ha classificació oficial d'establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d'allotjament, el fullet/ web recull la classificació turística que s'atorga en el corresponent país. En aquells en què no hi ha classificació oficial, la categoria que s'indica en el fullet/ web és simplement orientativa. En tot cas , l'agència venedora ha de vetllar per la major correspondència entre la qualificació utilitzada i les expectatives que això pugui generar raonablement en un consumidor espanyol .

 

b ) L'horari d'ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país . En general , l'habitació pot ocupar-se a partir de les catorze hores del dia d'arribada i ha desallotjar abans de les dotze hores del dia de sortida , amb independència de l'hora en què estigui prevista l' arribada a l'hotel o de l'hora en què estigui prevista la continuació del viatge .

c ) Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les que s'afegeix un o dos llits , que solen ser un sofà - llit o un plegatí , excepte en certs establiments on en lloc de llits addicionals es fan servir dos llits més grans .

 

7 . Transport

1 . El consumidor s'ha de presentar en el lloc indicat per a la sortida amb l'antelació indicada per l'agència venedora o , si no, per el fullet . Per regla general en el cas de transport aeri l'antelació mínima és de dues hores sobre l'horari de sortida previst .

2 . Si el consumidor no pogués realitzar el viatge per no haver-se presentat amb l'antelació requerida , s'aplicaran les conseqüències previstes en l' apartado12 per la manca de presentació a la sortida .

 

8 . Equipatge

MALAIKA VIATGES, S.L. no es responsabilitza de les incidències relacionades amb els equipatges i efectes personals dels seus clients . El seu transport és per compte i risc del viatger . Es recomana a tots els clients que estiguin presents en totes les manipulacions de càrrega i descàrrega dels seus equipatges . Els establiments d'allotjament turístic , de conformitat amb la normativa específica , serà responsable de qualsevol incident relacionat amb l'equipatge i objectes personals que esdevingui durant el període d'allotjament en els mateixos . Pel que fa al transport aeri , marítim o fluvial , són d'aplicació les condicions de les companyies transportadores , sent el bitllet de passatge l'únic contracte vinculant entre les citades companyies i el passatger . En el supòsit de patir algun retard , pèrdua o dany en el seu equipatge , es recomana presentar en l'acte (abans de sortir de l'aeroport o port ) , l'oportuna reclamació davant la companyia de transports .

 

9 . Altres serveis

1 . Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental , dinar , sopar i allotjament . El règim de mitja pensió , llevat que s'indiqui d'una altra manera , inclou esmorzar continental , sopar i allotjament . Per regla general , aquestes àpats no inclouen les begudes .

 2 . Les dietes especials ( vegetarianes o de règims especials ) només es garanteixen si han estat pactades per les parts en condicions particulars .

 

10 . Modificació del contracte

Per al consumidor: Si en qualsevol moment anterior a la sortida el consumidor desitja sol·licitar canvis referits a les destinacions, als mitjans de transport, a la durada, al calendari, l'itinerari del viatge contractat o a qualsevol altre extrem referit a les prestacions i MALIAKA VIATGES SL pot efectuar, aquesta podrà exigir l'abonament de les despeses addicionals justificades que hagués causat aquesta modificació així com unes despeses de gestió per modificació de la reserva que no podrà excedir del 3 % del preu del viatge .

 Per l'agència organitzadora :

a ) Abans de la sortida , l'agència només pot realitzar els canvis que siguin necessaris per al bon fi del viatge combinat i que no siguin significatius (és a dir que no impedeixin la realització dels fins d'aquest segons les seves característiques generals o especials ) .

 b ) Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del contracte de viatge combinat després de perfeccionat aquest i abans de la data sortida del viatge , ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible perquè aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte , amb dret al reemborsament íntegre de les quantitats pagades , o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial en el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació , s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte. En el cas que el client opti per la rescissió del contracte segons els paràgrafs anteriors, o l'agència organitzadora decideixi finalment cancel·lar el viatge, el consumidor podrà optar entre el reemborsament íntegre de les quantitats pagades en el termini d'un mes, o bé, si l'agència organitzadora pot oferir, a un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior. Si el viatge ofert fos d'inferior qualitat , l'agència organitzadora reemborsarà al client la diferència de preu .

 

11 . Cessió de la reserva

1 . Si el consumidor desitja o es veu obligat a cedir la seva reserva a una tercera persona , haurà de consultar amb anterioritat si això és possible , ja que la majoria de les línies aèries i hotels no accepten canvis de nom . Si la cessió és possible , hauria d'efectuar com a molt tard 15 dies abans de la data d'inici del viatge

 2 . En tot cas , el consumidor i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l'agència del pagament de la resta del preu del viatge, així com de les despeses addicionals que pogués haver causat la cessió .

 

 

12 . Dret de desistiment del consumidor

1.- Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva , haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió (aquesta agència cobra 50€ de despeses de gestió per persona), les despeses d'anul·lació (ocasionats als diferents proveïdors turístics- majoristes, companyies aèries, etc . -) i una penalització consistent en el 5 % de l'import total del viatge si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 11 dies naturals anteriors a la data d'inici del viatge , en el 15 % si es produeix entre els 10 i 3 dies naturals, en el 25 % si es desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100 % si no es presenta a la hora prevista per a la sortida.

2 . El consumidor no haurà d'abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major . A aquests efectes , es considerarà causa de força major la mort , l'accident o malaltia greu i sobrevinguda del consumidor o d'alguna de les persones amb qui convisqui que li impedeixi participar en el viatge .

3. Tanmateix , encara que no s'apliquin les anteriors penalitzacions ( ja sigui per produir-se la cancel·lació amb anterioritat als 15 dies de la sortida -excepte condicions especials de contractació - o per causa de força major ) , en tots els casos , el consumidor haurà d'abonar les despeses de gestió i d'anul·lació que produeixi el desistiment .

4. El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de l'agència majorista .

5. Conegut el desistiment , l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim d'un mes , deduïdes les despeses de gestió i , si s'escau , les despeses d'anul·lació justificades , i les penalitzacions .

6. Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara fleta d'avions , vaixells, tarifes especials o altres anàlegs , les despeses de gestió , les despeses d'anul·lació i les penalitzacions seran els que indiqui de manera explícita el fullet/web/ oferta per a aquest viatge o els acordats de manera particular en la documentació contractual que la Majorista informarà en el moment de la reserva i que adjuntarà a la confirmació per escrit .

 

13 . Cancel·lació del viatge per part del organitzador

En cas que l'organitzador condicioni la viabilitat d'una oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de participants i per no arribar aquest nombre, es produeixi la cancel·lació del viatge, l'usuari tindrà dret al total reemborsament de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte d'indemnització, sempre que l'Agència ho hagi notificat per escrit amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida . Tampoc podrà reclamar cap indemnització , quan la cancel·lació del viatge per part de l'agència es degui a motius de força major . Són causes de força major les circumstàncies alienes a l'agència , anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar , malgrat haver actuat amb la diligència deguda .

 

14 . Falta de presentació a la sortida

1 . Existirà falta de presentació a la sortida si el consumidor no comunica la seva voluntat de no dur a terme el viatge i no es presenta en el temps i lloc previstos per a la sortida . En aquest cas , perd el dret a la devolució de les quantitats lliurades i continua obligat a abonar les que estiguessin pendents de pagament .

2 . Tanmateix , si la falta de presentació té lloc per causa de força major, el consumidor tindrà dret que se li retornin les quantitats lliurades, deduïdes les despeses de gestió i les despeses d'anul·lació . A aquests efectes , es considerarà causa de força major la mort, l'accident o malaltia greu i sobrevinguda del consumidor o d'alguna de les persones amb qui convisqui que li impedeixi participar en el viatge i comunicar a l'agència aquesta impossibilitat abans de la sortida .

 

 

15 . Compliment defectuós o falta de prestació de serveis

1 . Quan el consumidor comprovi durant la realització del viatge que hi ha algun defecte o es produeix la manca de prestació d'algun servei contractat, haurà de comunicar al mateix lloc i el més aviat possible a l'organitzador o al detallista i , si s'escau , al prestador del servei de què es tracti . La comunicació s'haurà de dur a terme per escrit o en qualsevol altra forma en què quedi constància . Després de rebre la comunicació , el detallista o l'organitzador hauran d'obrar amb diligència per trobar les solucions adequades .

2 . Si realitza aquesta comunicació en el temps i forma indicats , el document que l'acrediti l'exonerarà d'aportar ulteriors proves sobre l'existència del defecte , llevat que l'organitzador , el detallista o el prestador del servei hagin comprovat en presència del consumidor que el defecte no existeix o que no reuneix les característiques indicades , i així ho hagin fet constar .

3 . Si el consumidor no realitza aquesta comunicació en el temps i forma indicats , haurà de provar els defectes que al·leguin d'acord amb els criteris generals de prova i seran del seu compte tots els danys que es produeixin o que s'agreugin per la seva falta de comunicació .

 

16 . Impossibilitat de prestar una part important dels serveis per part de l'organitzador

1 . L'agència haurà d'adoptar les solucions adequades per a la continuació del viatge si una vegada iniciat el mateix no subministra o comprova que no pot subministrar una part important dels serveis previstos en el contracte . Són part important dels serveis previstos aquells la manca de realització impedeix el normal desenvolupament del viatge i provoquen que no sigui raonable esperar del consumidor mitjà d'aquest tipus de viatge que el continuï en aquestes circumstàncies .

2 . L'agència no podrà demanar cap suplement per les solucions adoptades per a la continuació del viatge i abonarà al consumidor qualsevol diferència entre les prestacions previstes i les subministrades .

3 . Si el consumidor accepta expressament o tàcitament les solucions proposades per l'agència no tindrà dret a cap indemnització per aquestes modificacions . Es considerarà que accepta tàcitament aquestes propostes si continua el viatge amb les solucions donades per l'organitzador .

 

17 . Desistiment del consumidor durant el viatge

1 . El consumidor té el dret a desistir del contracte de viatge combinat una vegada començat el viatge , però no podrà reclamar la devolució de les quantitats lliurades i continuarà obligat a abonar les que estiguin pendents de pagament .

2 . Si el desistiment obeeix a un accident o una malaltia greu i sobrevinguda del consumidor que li impedeixi continuar el viatge , l'Agència li prestarà l'assistència necessària i , si escau , intentarà gestionar davant els diferents proveïdors la devolució de l' import dels serveis no utilitzats . S'adverteix al client que no podem garantir cap devolució , ja que la mateixa dependrà de les condicions de cancel·lació de cada proveïdor contractat . S'informa al client que l'import dels transports ( autocar , vaixell , avió , tren , etc . ) No és reemborsable . Així mateix , s'informa que en els mesos d'agost , així com en ponts i vacances de Nadal i Setmana Santa, resulta pràcticament impossible recuperar imports dels diferents proveïdors, ja que els mateixos solen tenir condicions de cancel·lació més restrictives que en altres èpoques de l'any .

3 . En ambdós casos, totes les despeses suplementàries ocasionades pel desistiment , i en particular els de repatriació o trasllat al lloc d'origen, són a càrrec del consumidor .

 

18 . Deure de col· laboració del consumidor al normal desenvolupament del viatge

1 . El consumidor haurà d'atenir a les indicacions que li faciliti agència per a l'adequada execució del viatge , així com a les reglamentacions que són d'aplicació general als usuaris dels serveis compresos en el viatge combinat . En particular , en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el desenvolupament normal del viatge .

2 . La infracció greu d'aquests deures faculta l'agència per resoldre el contracte de contracte de viatge combinat . En aquest cas, si el contracte inclou el viatge de tornada , l'agència proporcionarà al consumidor un mitjà de transport equivalent al contractat en el viatge per tornar al lloc de sortida oa qualsevol altre que ambdós hagin convingut . L'agència tindrà dret a més a la indemnització que procedeixi pels danys imputables a la conducta del consumidor .

 

19 . Distribució de la responsabilitat

1 . L'agència organitzadora i l'agència detallista respondran davant el consumidor del correcte compliment del contracte de viatge combinat en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge combinat .

2 . L'agència organitzadora i l'agència detallista responen davant el consumidor tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les porten a terme els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.

3 . L'agència organitzadora , per ser la que planifica el viatge combinat , respon dels danys causats al consumidor per la no execució o execució deficient de les prestacions compreses en el viatge combinat així com dels danys que procedeixin de l'incompliment de qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d'acord amb la legislació aplicable .

4 . L'agència detallista, per ser la que ven o ofereix en venda el viatge combinat proposat per una agència organitzadora, respon dels danys causats al consumidor pels errors que hagi comès en informar sobre el viatge combinat , per haver omès la informació que havia de proporcionar , per no haver-li lliurat la documentació necessària per a la correcta realització del viatge i, en general , per haver incomplert qualsevol altra obligació que correspongui al seu àmbit de gestió d'acord amb la legislació aplicable .

 

20 . Causes d'exoneració de responsabilitat

La responsabilitat d'organitzadors i detallistes cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents :

a) Que els defectes observats en l'execució del contracte siguin imputables al consumidor .

b) Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable .

c) Que els defectes esmentats es deguin a motius de força major , entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca , anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar , malgrat haver actuat amb la diligència deguda .

d) Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o , si s'escau , l'organitzador , malgrat haver posat tota la diligència necessària , no podia preveure ni superar .

 

 

 

21 . Deure del consumidor de minorar els danys

En tot cas , el consumidor està obligat a prendre les mesures adequades i raonables per intentar reduir els danys que puguin derivar de la no execució o execució deficient del contracte o per evitar que s'agreugin . Els danys que derivin de no haver adoptat aquestes mesures són a compte del consumidor .

 

22 . Deure d'assistència de l'agència

1 . L'agència organitzadora i l'agència detallista , tot i estar exonerades de responsabilitat , continuaran obligades a prestar la necessària assistència al consumidor que es trobi en dificultats .

2 . No existirà el deure d'assistència previst en l'apartat anterior quan els defectes produïts durant l'execució del contracte siguin atribuïbles de manera exclusiva a una conducta intencional o negligent del consumidor .

 

23 . Informació sobre disposicions aplicables a passaports , visats i vacunes

1.El client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en cas que s'exigeixi , el passaport en els exemplars originals i vigents. L'agència detallista venedora té el deure d'informar sobre els documents especials ( com visats , certificacions mèdiques de vacunació o sanitat , etc . ) Que exigeix el lloc de destinació del viatge per a l'entrada al país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació ( excepte en cas d'un altre acord amb l'agència ) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no siguin vàlids o vigents . Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense problemes pel país de destinació , i assumeixen les conseqüències del seu incompliment . Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge , signat pels dos pares , pel pare que tingui la guarda i custòdia ( en casos de matrimonis separats o divorciats ) o pel tutor. Tots els danys que puguin derivar-se de la falta d'aquesta documentació seran a compte del client , i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació .

2 . Si l'agència accepta l'encàrrec del consumidor de tramitar els visats necessaris per a algun dels destins previstos a l' itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat així com de les despeses de gestió pels tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent .

 

24 . Responsabilitat en relació a incidents en el transport aeri

Quan la Cia . Aèria cancel·li un vol o incorri en un gran retard serà la responsable de prestar la deguda assistència i atenció als passatgers , afectats , havent d'assumir les despeses d'àpats , trucades, transports i pernoctació si escau , en virtut del que estableix el Reglament CEE 261/2004 , pel qual s'estableixen les regles comunes sobre compensació i assistència dels passatgers aeris en casos de denegació d'embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols .

En cas de cancel·lació de vol, també estarà obligada a pagar la compensació corresponent al passatger , així com a reemborsar el preu del bitllet d'avió si el passatger opta per aquesta opció , Si la cancel · lació es deu a circumstàncies extraordinàries que no podrien haver evitat fins i tot si s'haguessin pres totes les mesures raonables , el transportista aeri encarregat d'efectuar el vol no estarà obligat a pagar les compensacions però sí a prestar la deguda assistència i atenció als passatgers afectats i a reemborsar el preu del bitllet si opten per aquesta opció .

 

25 . Responsabilitat per prestacions no incloses en el viatge combinat

1 . Les regles de responsabilitat contractual del viatge combinat no són aplicables a prestacions com la realització d'excursions, l'assistència a esdeveniments esportius o culturals , les visites a exposicions o museus , o altres d'anàlogues , que no es troben incloses en el preu global del viatge combinat i que el consumidor contracta amb caràcter facultatiu amb ocasió del mateix o durant el seu transcurs . En aquests casos , l'agència haurà d'indicar al consumidor el caràcter facultatiu de la prestació i que no forma part del viatge combinat .

 

26 . Reclamacions

En cas que el client presenti una reclamació, l'agència organitzadora o l'agència venedora , en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge , disposaran del termini d'un mes des de la data de presentació de la reclamació per donar una resposta al client . El client també podrà sol·licitar a les administracions competents que intervinguin com mediadores del conflicte. La submissió a la mediació és voluntària per a l'agència de viatges , per la qual cosa aquesta valorarà cas per cas si accepta o no la mediació proposada per l'administració a sol· licitud del consumidor.Si el conflicte no es resol per cap d'aquestes vies , el consumidor tindria la possibilitat d'acudir a la via arbitral o judicial.Se adverteix al consumidor que la nostra agència no està adherida al sistema arbitral de consum. En cas que el client decidís acudir a la via judicial , s'adverteix que el termini de prescripció de les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat és de dos anys des del dia en què va finalitzar o hauria d'haver finalitzat el viatge .

 

27. Assegurança d'assistència en viatge inclòs

Cada viatge d'aquest fullet/web/oferta inclou les garanties de la pòlissa número 55-0790062 contractada amb NEW RISK  / ARAG , que cobreix entre d'altres , i per als viatgers que no excedeixin de 30 dies , dels riscos inclosos en la seva pòlissa.

 

28 . Assegurança opcional de viatge / despeses de cancel·lació

Hi ha la possibilitat de contractar una assegurança opcional amb NEW RISK / ARAG que cobreix les despeses d'anul·

lació de viatge ( consulteu clàusules )

 

29 . Notificació de sinistres

Quan es produeixi algun dels fets objecte de les prestacions garantides , l'assegurat sol · licitarà per telèfon a la companyia asseguradora l'assistència corresponent .

 

30 . Signatura del Contracte de Viatge Combinat

L'Agència minorista / detallista / venedora del viatge ha de fer lliurament obligatòriament als clients del contracte de viatge combinat , així com de les condicions generals de venda aquí detallades o aquelles altres de les que l'informi l'agència de viatges majorista . La Majorista no es fa responsable de l’incompliment d'aquesta obligació per part de la detallista venedora .

 

31 . Despeses de Gestió de la detallista per sol·licitud de reserva

L'Agència Minorista especificarà al Consumidor les Despeses de gestió per la seva comesa.

 

32 Condicions particulars

La informació que es detalla és de caràcter general excepte que s'indiqui una altra cosa en el programa o s'hagin redactat condicions particulars que les modifiquin .